47INTERNSHIP

Client : en-courage
Brand Strategy Director : Mihoko Nishii
Creative Director : Yoshinaka Ono
Art Director: Yoshinaka Ono
Planner : Masaya Yomaru
Copywriter : Masaya Yomaru
Business Designer : Yasuaki Minato
Designer : Ryota Sugahara
Designer : Miki Taguchi
Motion Graphic Director : Kidai Kato
Motion Graphic Designer : Ryota Endo
Web : Thales MonteBello Fukushima
English Copywriter : Zal Heiwa Sethna