MIDTOWN CHRISTMAS

POSTER & GRAPHICS
Client : MITSUI FUDOSAN
Creative Director : Taichi Tamaki
Art Director : Taichi Tamaki
Art Director : Nana Fukasawa
Designer : Ryota Sugahara
Designer : Takashi Kadoshima
Photographer : Shintaro Shiratori
Producer : Yoshitaka Nakano
Producer : Takuro Kato
Production Manager : Kaoru Nakamura