TOKYO MIDTOWN AUTUMN

POSTER & GRAPHICS
Client : MITSUI FUDOSAN
Creative Director : Taichi Tamaki
Art Director : Taichi Tamaki
Art Director : Nana Fukasawa
Designer : Ryota Sugahara
Designer : Takashi Kadoshima
Animation : studio placebo
Producer : Yoshitaka Nakano
Producer : Takuro Kato
PM : Kaoru Nakamura