NIKKEI / CORPORATE BRANDING

NEWSPAPER AD
Client : Nikkei
Creative Director : Yutaka Tsujino
Art Director : Takahisa Nakajima
Copywriter : Yutaka Tsujino
Designer : Takashi Kadoshima